สถานะของบทความวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 9/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท 1 2 3 4 5 6 7 ผลพิจารณา
OMN0261 นางสาวณัฐธนพัชร โล่เมทินีธณา กลยุทธ์ธุรกิจขนส่งประเภทด่วนพิเศษ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0263 นางสาวปิยะภรณ์ ชูพันธ์ ค่านิยมในการทำงานของพนักงานขับรถบรรทุกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในเจนเนอเรชั่นต่างๆ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0264 ดรธรรมรัตน์ พลอยเพ็ชร์ โอกาสทางการตลาด ของธนาคารพาณิชย์ไทย ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0293 นางสาวหรรษมน เพ็งหมาน การพัฒนาสมรรถนะพนักงานในองค์กรธุรกิจการค้าสมัยใหม่ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0319 นายนนทวัฒน์ สุวรรณราช ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ในจังหวัดนนทบุรี / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0320 นายสุปรีย์ วัฒนสุวกุล ความสัมพันธ์ของการรับรู้และการเลือกซื้อสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาในจังหวัดชลบุรี / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0324 นางสาวหนึ่งฤทัย ทั่งทอง กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0343 นาวสาวกัญญารัตน์ ไชยสงคราม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้ครัวเรือน การบริโภค และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ / / / / / / /
OMN0355 นายณฐภัทร นาวีเรืองรัตน์ ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ออนไลน์บนเว็บไซต์ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0366 ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายแบบมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลท่าผา จังหวัดลำปาง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0370 ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยการออกกำลังกายของ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0372 นาย ธาริต เทียมปาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0378 นางสาววัลลภา พรมด้วง การรับรู้แคมเปญปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0381 นายอนุวัตร ดอนเขียวไพร ทัศนคติต่อการซื้อสินค้าแฟชั่นและส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0475 นางสาวศุภกานต์ คันธา ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0493 นายนภัทร จิรภากรพัฒน์ ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0494 นายชวาล ประดิษฐ์พัฒนชาญ การวางแผนผลิตพืชที่เหมาะสมของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล บ้านหนองเขาควาย ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0495 ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ การจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMO0080 ดร.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย การใช้ประโยชน์จากเถ้าลอยในจังหวัดราชบุรีเป็นสารเติมแต่งในยางธรรมชาติ เพื่อปรับปรุง สมบัติทางกลของกระเบื้องยางปูพื้น / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMO0138 นางสาววราภรณ์ แพทย์ประสิทธิ์ ปัจจัยจำแนกการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างจากร้านวัสดุก่อสร้างในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข

สถานะ

1 : ยืนยันส่งบทความ

2 : ได้รับบทความแล้ว

3 : อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

4 : ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

5 : แจ้งผลการพิจารณาบทความ

6 : จัดส่งบทความคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข

7 : ได้รับบทความและตรวจสอบผลการแก้ไข