รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ทั้งหมด 85 คน หน้าที่ 1/17
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 MissYUNLI DAI มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 นางสาวกนิษฐชาต มะเดื่อ คณะครุศาสตร์
3 ดร.กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4 นางสาวกันยารัตน์ เมธาวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 ผศ.ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม