รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ทั้งหมด 13 รายการ หน้าที่ 1/1

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท กลุ่มการศึกษา
OED0042 นางวีรวรรณ กราบทูล การใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กลุ่มการศึกษา
OED0048 นายปริตต์ สายสี การจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการสร้างการตื่นรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง กลุ่มการศึกษา
OED0052 นางสาวศิริพรรณ กาจกำแหง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีซี ไอ อาร์ ซี (CIRC) กลุ่มการศึกษา
OHU0053 นางสาวสุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา การบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน : ยุคดิจิทัล 4.0 กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0059 รศ. ดร.ธานี สุขเกษม การใช้ความรุนแรงในเหตุการณ์ เจ้าอนุวงศ์ ระหว่างปี พ.ศ.2369-2371: การวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของ โทมัส ฮอบส์จากงานเขียนเรื่อง Leviathan กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OMN0043 นางสาวมินทร์กณัสฐ์ กาญจนวัฒนา จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0044 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ แสนปรน การบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0045 นางสาวชุรีรัตน์ ต๊ะตุ้ย แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0046 นางสาววนิดา ทองคำโฮ้ง การผลักดันการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม ในยุค Thailand 4.0 กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0054 นางปองปรารถน์ สุนทรเภสัช น้ำปูแจ้ห่ม อาหารท้องถิ่นที่ปรับให้ทันสมัยได้ กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
P0057 นางสาวนภัสวรรณ ธิเขียว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมาใช้บริการและความจงรักภักดีของผู้บริโภคกับธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร
Notice: Undefined offset: 7 in /export/gnru2018/www/list_1.php on line 169
PMN0058 นางสาววีรวรรณ แจ้งโม้ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
PSC0060 รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร ความหลากชนิดของนกและพืชอาหารนกในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี