สถานะของบทความวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 8/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท 1 2 3 4 5 6 7 ผลพิจารณา
OMN0130 ดร.กานต์ธีรา พละบุตร กลยุทธ์การเรียนรู้ขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จขององค์กร : การศึกษาเชิงประจักษ์ของธุรกิจอาหารในประเทศไทย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0146 นางสาวZhang Qiongyu ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0155 นางสาวเสาวณีย์ บุตรคำ ผลกระทบส่วนประสมทางการตลาดบริการ ค่านิยมทางสังคม และกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในจังหวัดลำปาง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0157 ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำเส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0161 นางสาวพัชราภา แปงคำเรือง การใช้บริการซ้ำของผู้บริโภคที่ใช้บริการผับและภัตตาคาร ในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0179 ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ กลยุทธ์การจัดจ้างผู้ดำเนินการแทนของอุตสาหกรรมโรงแรมในภาคใต้ของประเทศไทย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0180 ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล เจตคติและแรงจูงใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อการเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0221 ดร.วสวัตติ์ สุติญญามณี การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0223 นางสาวปุณยภา ด่าน การยอมรับการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0224 ว่าที่ ร้อยโทธนสาร สิกขีธรรมากร ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเลือกใช้บริการโรงเรียนสอนศิลปะการป้องกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนล่าง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0228 นางสาวพิมกาญดาจันดาหัวดง ความสามารถเชิงพลวัต การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและความสามารถทางการแข่งขัน / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0229 นางสาวสุวิมล พันธ์โต การจัดการทรัพยากรมนุษย์สู่สากล / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0231 นางสาววาสนา ยุทธชุม การสื่อสารธรรมะผ่านโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0236 นางสาวชนกนันท์ เพชรช่วย การปรับตัวทางด้านกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผ้าไทยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางการตลาดของผู้บริโภค จังหวัดพิจิตร / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0238 นางสาวพิมพ์ผกา ใจมุข ปัจจัยที่มีผลต่อความผันผวนของกำไรภายใต้ความระมัดระวังทางบัญชี ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0244 นายวัชรวิทย์ ทองเนื้อแปด การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดในการสร้างหอพัก เจดับเบิลยู เรสซิเดนท์ ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0246 นางสาวธัญญรัตน์ แสงแก้ว ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำสมุนไพรพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0247 นายปกป้อง ธนะจันทร์ การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการลงทุนธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการประมวลผลสกุลเงินดิจิทัล ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0253 นางสาวฐิตยาพร พัฒนเสถียรกุล อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีต่อการรับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE Pay สังคมไร้เงินสด ในเขตกรุงเทพมหานคร / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0255 นางสาวเนตรนภา มณีอินทร์ คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้าน Matchbox / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข

สถานะ

1 : ยืนยันส่งบทความ

2 : ได้รับบทความแล้ว

3 : อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

4 : ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

5 : แจ้งผลการพิจารณาบทความ

6 : จัดส่งบทความคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข

7 : ได้รับบทความและตรวจสอบผลการแก้ไข