สถานะของบทความวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 7/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท 1 2 3 4 5 6 7 ผลพิจารณา
OHU0505 นายอรุณวิชญ์ พลอัครไพศาล บุคลิกภาพที่มีผลต่อการปรับตัวในการทำงานของบุคลากรท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0507 นางกนกพร ชัยมงคล ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้โดยสารต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงาน บริการภาคพื้นของบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัด (มหาชน) / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0508 นางสาวพูนสุข ชูอารมณ์ ความคาดหวังต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0509 นางสาวทัศนีย์ บุญเรือง ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวไทยต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสกลนคร / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0510 นายสมชัย นำโชคประเสริฐ การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับ ข้อกำหนดการนำของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน : กรณีศึกษาท่าอากาศยานนครพนม / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0511 นางสาวสุธิสา ชามะลิ ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต ของสายการบินต้นทุนต่ำ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0513 นายภาณุวัฒน์ สกุลสืบ การสร้างสรรค์ประเพณีด้วยคติชนประยุกต์ : กรณีศึกษาเทพบุตรสลุงหลวง ในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0514 นายธนา ภมรานนท์ การจัดการรถยนต์ที่หมดอายุในประเทศไทย: มุมมองและข้อเสนอแนะเชิงสถาบัน / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0043 นางสาวมินทร์กณัสฐ์ กาญจนวัฒนา จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0044 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ แสนปรน การบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0045 นางสาวชุรีรัตน์ ต๊ะตุ้ย แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0046 นางสาววนิดา ทองคำโฮ้ง การผลักดันการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม ในยุค Thailand 4.0 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0054 นางปองปรารถน์ สุนทรเภสัช น้ำปูแจ้ห่ม อาหารท้องถิ่นที่ปรับให้ทันสมัยได้ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0067 ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น การจัดการทางการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนของกลุ่มผู้ผลิตไม้แกะสลัก ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน / / / / / /
OMN0073 อ.ดร.อาชวิน ใจแก้ว การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0097 ดร.สุมนา จันทราช สภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันกับทฤษฎีมุมมองเชิงฐานทรัพยากร / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0098 นางธนีนุช เร็วการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0115 นายชยกร โสตถิกุล พฤติกรรมการใช้ ปัจจัยจูงใจ และความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0122 นางเพียงแพน อุปทอง การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาการตลาดบริการ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OMN0124 นางสาวกีรนันท์ ขำปลื้มจิตร์ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจระหว่างอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข

สถานะ

1 : ยืนยันส่งบทความ

2 : ได้รับบทความแล้ว

3 : อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

4 : ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

5 : แจ้งผลการพิจารณาบทความ

6 : จัดส่งบทความคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข

7 : ได้รับบทความและตรวจสอบผลการแก้ไข