สถานะของบทความวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 6/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท 1 2 3 4 5 6 7 ผลพิจารณา
OHU0279 นายอุทิศ จิตร์ทะวงค์ ปัญหาการทวงถามหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 : ศึกษากรณีการคุ้มครองผู้แทนลูกหนี้นิติบุคคล / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0280 นางสาวธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์ การศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0295 นายวรโชติ ทัตจอมไตร คุณลักษณะนวัตกรของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0301 นางสาวณัฐวดี วิมลจิตต์ ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0326 นายปรเมศ บุญเปี่ยม การให้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่างกรุงเทพมหานคร-อุดรธานี / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0328 นางสาวฐิติกานต์ แน่นอุดร คุณภาพการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0331 ผศ.ดร.สุขเกษมขุนทอง พฤติกรรมการปรับตัวของมนุษย์ บนฐานประวัติศาสตร์วิถีจารีตม้งชุมชนบ้านเจดีย์โคะ อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0339 ดร.รักชนก คชานุบาล ผู้สูงอายุไทย: ความมั่นคงด้านการมีผู้ดูแล / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0342 นายวัชรวิทย์ ยัสพันธุ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบการร้านค้าโทรศัพท์มือถือรายย่อย ในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0361 ดรพงษ์สนิท คุณนะลา การใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0387 นางสาวรัชกร ภูริยากร อุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0393 นางสาวกิตติยา ศรีสุขจร เชาวน์อารมณ์ และบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้นำการปกครองท้องถิ่น อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม / / / / / /
OHU0400 นางสาวอริษา พิภพศิริรัตน์ ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม / / / / / /
OHU0422 นางสาววิปัศยา ปากเมย การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างคลังจัดเก็บสินค้าของบริษัท ไอซีเค จำกัด ในจังหวัดระยอง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0438 นางทัตพิชา สกุลสืบ สูตรสำเร็จในนวนิยายรักยอดนิยมแนวครอบครัว / / / / / / /
OHU0458 นายโฆษิต ไชยประสิทธิ์ รูปแบบที่เหมาะสมต่อการจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0472 นายนพดล บุญภา องค์ประกอบภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0498 ดร.ธนพร หมูคำ กระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ร่วมของประชาคมอาเซียน ในวรรณกรรมอาเซียนคัดสรร : ม้าบินของมาเรีย ปินโต / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0499 นางสาวมนัสวิน จิตตานนท์ การศึกษาสัมพันธภาพของสถาบันครอบครัว เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ให้แก่วัยรุ่นหญิง / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0503 นางสาวขวัญพิชชา แพงดี พฤติกรรมการใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้บริการท่าอากาศยานนครพนม / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข

สถานะ

1 : ยืนยันส่งบทความ

2 : ได้รับบทความแล้ว

3 : อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

4 : ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

5 : แจ้งผลการพิจารณาบทความ

6 : จัดส่งบทความคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข

7 : ได้รับบทความและตรวจสอบผลการแก้ไข