สถานะของบทความวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 5/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท 1 2 3 4 5 6 7 ผลพิจารณา
OHU0184 สิบโท.ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานราชการฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0186 นางสาวมาริสา นิ่มกุล ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0192 นายวิเชตร์ สุวรรณบุญโณ คุณลักษณะของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด จังหวัดสงขลา กับการค้างชำระหนี้และแนวทางในการลดการค้างชำระหนี้ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0200 นางสาวจารุณี ศรีบุรี แนวทางการปรับรูปแบบของตลาดต้นเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0204 นายเวโรจน์ รัตนกิตติโรจน์ องค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0205 ผศ.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นเพื่อพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอำพัน / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0206 นางสาววรางคณา ศรีธร ปัจจัยด้านลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค จังหวัดชลบุรี / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0208 รศ.พิเศษ ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์ มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดฐานความผิดทางอาญาแก่ผู้ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0218 ดร.ตะวัน วาทกิจ กรอบแนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเบียร์ช้างของตัวแทนย่อย ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0219 นางสาวพรวิภา หงษ์ทอง อิทธิพลของประสิทธิภาพและเจตคติที่มีต่อระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0225 นางสาวพิมพ์ชนก แสงนิติเดช อิทธิพลของความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรกับโรงงานคัดแยกบรรจุผลไม้ที่มีผลต่อผลการดำเนินงานด้านการเงินของโรงคัดแยกบรรจุผลไม้เพื่อการส่งออกจังหวัดจันทบุรี / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0232 นายอิสรา วรกุลเกียรติ์ ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน และด้านการกำหนดตนเองที่ส่งผลต่อแรงจูงใจภายใน และความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงานประจำ และแรงงานรับเหมาในองค์การผู้ผลิตในสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0235 นายชูเกียรติ ศิริวงศ์ การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0241 ผศ.ดร.ณรัชช์อร ศรีทอง การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัมนาเด็กเล็ก: ศึกษากรณีตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0245 ผศณัฏฐพล บุณยพิพัฒน์ องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ : การก่อตัวของสงครามเย็นครั้งใหม่ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0250 นางสาววีรนุช วิจิตร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรต่อการผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0254 นางสาวพัทธมน ใบศิริ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0267 นางสาวฐานิสา จิตธงไชย อุปสงค์ส่งออกถุงยางอนามัยจากไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0268 นางสาวสิริกร บุญล้ำ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกค้าธนาคารออมสินในพื้นที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0271 ดร.อารยา สุขสม ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองรักษาและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งทะเลในประเทศไทย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข

สถานะ

1 : ยืนยันส่งบทความ

2 : ได้รับบทความแล้ว

3 : อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

4 : ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

5 : แจ้งผลการพิจารณาบทความ

6 : จัดส่งบทความคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข

7 : ได้รับบทความและตรวจสอบผลการแก้ไข