สถานะของบทความวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 4/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท 1 2 3 4 5 6 7 ผลพิจารณา
OHU0065 นายสุรัตน์ ตันศิริ สถานการณ์ปัญหาโรคไข้เลือดออก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี / / / / / /
OHU0077 นางอุไรวรรณ บุษทิพย์ การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน กรณีศึกษา : ข้าวหน้าธัญพืช / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0086 นางสาวอังคณา ตาเสนา การพยากรณ์ผู้โดยสารสนามบินแม่สอด จังหวัดตาก / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0090 นายเกรียงไกร กันตีมูล การขัดเกลาทางสังคมกับพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นคู่ แบบมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ภาคเหนือตอนล่าง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0093 นางสาวมัลลิกา นามเดช ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานห้างสรรพสินค้าใน 3 จังหวัด ภาคตะวันตกของประเทศไทย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0096 นายรพีพงศ์ อินต๊ะสืบ การพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอนครไทยเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0107 นางสาวสุธาทิพย์ กุลดิลก การศึกษาทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลเกาะหลัก ในการพัฒนาพื้นที่ อ่าวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0111 นายพิชญุฒม์ เพ็ญมาศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัดสินใจเลือกที่พักประเภทโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวใน จังหวัดนครศรีธรรมราช / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0113 ผศ.ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ บทวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะร่วมสมัย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0120 นางสาวอันธิกา ไชยศิลป์ สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรในอนาคต: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0123 ดร.ญาณินท์ คุณา บริการปรึกษาวัยรุ่นภาวะวิกฤต ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0126 นางสาวธิดาภรณ์ ทองหมื่น การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0136 นายณชพัฒน์ อัศวรัชชนันท์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟู้ดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0137 นางสาวกรรณิา อุสสาสาร การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในจังหวัดกำแพงเพชร / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0147 นายธรรศ ศรีรัตนบัลล์ พระพุทธรูปในบริบททางประวัติศาสตร์ของเมืองแม่ฮ่องสอน / / / / / / /
OHU0148 นางสาวสิริวิมล พยัฆษี การเลือกปฏิบัติที่มีต่อเควียร์ในสังคมการทำงาน: กรณีศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0163 นายสุรัชฐนพ สิงหาคำ หลักธรรมภิบาลของบุคลากรสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0175 ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร ดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลา / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0178 นางสาวดนิตา มาตา เครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0183 ดร.เกสสุนี ทวีแก้ว บทบาทของวิทยุชุมชนในการสร้างจิตสาธารณะ / / / / / /

สถานะ

1 : ยืนยันส่งบทความ

2 : ได้รับบทความแล้ว

3 : อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

4 : ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

5 : แจ้งผลการพิจารณาบทความ

6 : จัดส่งบทความคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข

7 : ได้รับบทความและตรวจสอบผลการแก้ไข