สถานะของบทความวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 3/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท 1 2 3 4 5 6 7 ผลพิจารณา
OED0344 นางสาวปาริฉัตร อยู่สวัสดิ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0353 นางสาววิมลวรรณ มีบุญ พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0354 นายภัคพล ตรังจิระเสถียร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0359 นางสาวนิดาริน จุลวรรณ การพัฒนาความสามารถในการอ่านโดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยสำหรับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0363 นายสุรพล อุปถัมภ์ การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคำนวณตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0371 นางศรัณยา สินพาณี การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศแบบ Dashboard สำหรับการรายงานผลการเรียน / / / / / / /
OED0451 นางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ การวิเคราะห์บริบทของผู้เรียนสำหรับการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดความรู้เนื้อหา ผนวกวิธีการสอน เรื่อง การจำแนกสารและปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0453 นางสาวนิภาวรรณ์ ศิริ การนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0457 ดร.เกียรติสุดา กาศเกษม การประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0459 ดร.วจีปัญญาใส รูปแบบสานพลังเครือข่ายอุ่นไอรักป้องกันภัยปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่น / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0461 นางพวงพะยอม พันธ์ศรี การพัฒนาชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนายูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0462 นายฐาปนา จ้อยเจริญ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0466 นางสาวศุภมัย พรหมแก้ว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0491 นางสาวสรวีย์ พรเอี่ยมมงคล กระบวนการถ่ายทอดตรัวกนาล ของครุธงชัย สามสี / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0516 นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ test / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไขasdasd
OHU0047 นายธนาวิทย์ บึงมุม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น / / / / / /
OHU0053 นางสาวสุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา การบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน : ยุคดิจิทัล 4.0 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0055 ดร.พชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธาดา การรับรู้ และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0056 อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ เพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา กับบทบาทด้านการสื่อสารต่อการสะท้อนชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OHU0059 รศ. ดร.ธานี สุขเกษม การใช้ความรุนแรงในเหตุการณ์ เจ้าอนุวงศ์ ระหว่างปี พ.ศ.2369-2371: การวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของ โทมัส ฮอบส์จากงานเขียนเรื่อง Leviathan / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข

สถานะ

1 : ยืนยันส่งบทความ

2 : ได้รับบทความแล้ว

3 : อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

4 : ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

5 : แจ้งผลการพิจารณาบทความ

6 : จัดส่งบทความคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข

7 : ได้รับบทความและตรวจสอบผลการแก้ไข