สถานะของบทความวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 20/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท 1 2 3 4 5 6 7 ผลพิจารณา
PSC0473 นายธนกฤต ตอนะรักษ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย / / / / / / /
PSC0474 นางสาว อุไรวรรณ . ทำขุรู การระดมทุนและสิ่งประดิษฐ์เพื่อระบบการจัดการขยะรีไซเคิลในชุมชน ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0476 นายฮาซัน ไร่ใหญ่ ผลของโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก ต่อความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนบ้านห้วยก้างปูล้าน ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0477 นางสาวสุธาณี-น้อยพา การจัดการขยะด้วยศักยภาพชุมชนและความร่วมมือจากโรงเรียนเครือข่ายในหมู่บ้านป่าตาลดอย ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0479 นางสาวธนรัตน์ ชีวเรืองโรจน์ ประสบการณ์การดูแลตนเองในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติที่ได้รับยาต้านไวรัส ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0483 นางสาวเมวีญา สระทองพร พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคฉี่หนู ของประชาชน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0484 นางสาวฟาติมา ยีหมาด คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ของโรงพยาบาลเชียงแสนอำเภอเชีบงแสนจังหวัดเชียงราย / / / / / /
PSC0487 นางสาวฐิติมา ยาสมุทร สถานการณ์พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และโรคซึมเศร้าของชาวบ้าน บ้านสบเปา ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0488 นายวิวัฒนาการ คำแปง ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะไตรกลีเซอไรด์สูงในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในโรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย / / / / / / /
PSC0490 นางสาวยุพาพร สุยะใหญ่ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ในกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองลึก ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0492 นางสาวนันทพร สงวนไว้ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลขุนตาล / / / / / /
PSC0515 นางสาวชมพูนุท เจริญทิม ภาวะความเสื่อมของไตในผู้สูงอายุ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PTE0222 ผศ.ศุภวุฒิ ผากา การออกแบบและปรับปรุงความต้องการพลังไฟฟ้าแอกทีฟสูงสุด ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข

สถานะ

1 : ยืนยันส่งบทความ

2 : ได้รับบทความแล้ว

3 : อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

4 : ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

5 : แจ้งผลการพิจารณาบทความ

6 : จัดส่งบทความคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข

7 : ได้รับบทความและตรวจสอบผลการแก้ไข