สถานะของบทความวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 2/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท 1 2 3 4 5 6 7 ผลพิจารณา
OED0203 นายทนงศักดิ์ คำจันทร์ การสังเคราะห์ชุดการฝึกอบรมการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0214 นางสาวกาญจน์กมล สุวิทยารัตน์ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมโฮมรูม / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0240 นางสาวชลล์สิฌาณ์ พรหมเสน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยวิธีสอนแบบโครงงาน บูรณาการร่วมสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาในชีวิตจริง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / / / / / /
OED0243 นางสาวรักษิณา หยดย้อย การศึกษาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0249 นางสาวเกตุสุดา แคแดง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ที่ส่งเสริมทักษะการพิมพ์ สำหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0257 นางสาวสมฤทัย ปู่ย่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0265 นายสหรัฐ ทองยัง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0269 ผศ.ดร.PHIMPHAKA THAMMASIT การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของคณะครุศาสตร์และภาคีเครือข่าย / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0270 นางบังอร ไกรรอด ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนนับ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ จังหวัดนครสวรรค์ / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0272 นางสาวกรรณิการ์ ดิษชกรร การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0287 นางสาวอินธิรา ดำรงกุล การพัฒนาบทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิคปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0288 นางสมคิด คงพูล การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และการแก้ โจทย์ปัญหา เรื่อง สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุต / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0298 นางสาวเบญจวรรณ ภู่รักษ์ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เรื่อง ทรัพยากรน้ำ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0303 นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0306 นายฤทธิชัย บัวสว่าง การพัฒนาบทเรียน e – learning รายวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ สำหรับนักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 1 แผนกสถาปัตยกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก / / / / / /
OED0309 นางสาวรุ่งทิวา ขำศิริ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และความสามารถในการอ่านคำที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0313 นางสาวญาณนันท์ อุปถัมภ์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะ ทางพันธุกรรม รายวิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม 4 ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0332 นางสาวรสริน พันธุ การพัฒนาผู้นำครูสะเต็มศึกษาสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0335 ผศหนึ่งหทัย ชัยอาภร ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0336 นางสาวกุลภากร ฮวดรักษา การพัฒนาเครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพื่อความเข้าใจ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข

สถานะ

1 : ยืนยันส่งบทความ

2 : ได้รับบทความแล้ว

3 : อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

4 : ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

5 : แจ้งผลการพิจารณาบทความ

6 : จัดส่งบทความคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข

7 : ได้รับบทความและตรวจสอบผลการแก้ไข