สถานะของบทความวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 19/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท 1 2 3 4 5 6 7 ผลพิจารณา
PSC0239 ผศ.ดร.ณัฏฐินี ดีแท้ การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0256 นายญาณวัฒน์ องอาจ แอปพลิเคชั่นระบบติดตามงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0275 ดรวชิร ใจภักดี สารต่อต้านจุลชีพที่ผลิตโดยราเอนโดไฟต์ซึ่งคัดแยกได้จากหอมหัวใหญ่ (Allium cepa) / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0277 นางสาวภรภัทร สอนศรี ความหลากหลายของจุลินทรีย์บริเวณน้ำพุร้อนบางแห่งในจังหวัดเชียงราย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0322 นางสาวธัญนภัสร์ ยนต์นิยม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรม / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0325 ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร ผลความแปรปรวนของทางเลือกกับมินอริตีเกมโดยการเล่นของปลา / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0341 นางสาวณฐมน บัวใหญ่ เงื่อนไขการยอมรับของเกษตรกรต่อการปลูกผักโรงเรือนในบ้านห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0358 ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์ ความหลากหลายของชนิดพรรณไม้พื้นล่าง และการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0365 นายเจษฎา ม่วงทอง สภาวะที่เหมาะสมต่อการทำงานของเอนไซม์ไลเปสที่สกัดได้จากทางเดินอาหารของ ปลาเวียน / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0394 ผศ. ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ การหาปริมาณกรดแกลลิคในพืชสมุนไพรด้วยเทคนิคสแคว-เวฟ โวลแทมเมตรี / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0396 นางสาว อิสริญา แตงโช การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไคโตซานจากเปลือกและหัวของ กุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0397 ผศ.ดร.อนงค์ ศรีโสภา เปรียบเทียบวิธีการย่อยเพื่อหาปริมาณ Cd, Fe, Pb และ Zn ในตัวอย่างชาสมุนไพรด้วยเทคนิค AAS / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0423 นายศราวุธ เตียงกูล การติดตามปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่นโดยการใช้ข้อมูลหลายช่วงคลื่นจากภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณอ่าวไทยตอนบนของประเทศไทย : ผลการศึกษาเบื้องต้น / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0437 นางสาวสุภัทรา สายกระสุน การศึกษาสเตียรอยด์ที่ปลอมปนในยาแผนโบราณด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแผ่นบาง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0443 ดรภรภัทร สำอางค์ การศึกษาผลของตัวทำละลายต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดจากลำต้นยอบ้าน / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0449 นายธีรพงศ์ สงผัด การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแอพพลิเคชั่นแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวภายใน จังหวัดศรีสะเกษ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0468 นางสาวจิราภรณ์ แสงสุวรรณ์ ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะไขมันในเลือดสูงของผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มารับยาโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0469 นายวัทน์สิริ แต้มดี ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร หมู่1 บ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0470 นางสาวตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา รายงานเบื้องต้น: ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0471 นางสาวเยาวภา ตระหง่าน การถอดบทเรียนรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทองทิพย์ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายต่อโครงการชุมชนจัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข

สถานะ

1 : ยืนยันส่งบทความ

2 : ได้รับบทความแล้ว

3 : อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

4 : ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

5 : แจ้งผลการพิจารณาบทความ

6 : จัดส่งบทความคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข

7 : ได้รับบทความและตรวจสอบผลการแก้ไข