สถานะของบทความวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 18/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท 1 2 3 4 5 6 7 ผลพิจารณา
PMN0454 นางสาวกนกอร หะยีมะยิ การจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) / / / / / / /
PMO0283 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติกาล พันธรักษ์เดชา กระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PMO0352 นายอัครเดช ศรีสุข ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมกายภาพของพื้นที่สำนักงานที่มีผลต่อความพึงพอใจพนักงาน กรณีศึกษาอาคารสำนักงานใหญ่เซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นสโตร์ / / / / / /
PMO0385 นายชินเชิง แก้วก่า การศึกษาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PMO0455 นางสาวอามานี กาเจ ผลของการดูแลแบบแกงการูต่อความพึงพอใจในบทบาทการเป็นมารดาทารกคลอด ก่อนกำหนดน้ำหนักน้อยกว่า 1500 กรัม ในหออภิบาลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลปัตตานี / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PMO0456 นางสาวอามัล สาเหาะ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะของผู้ดูแล ต่อความรู้ และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PMO0460 นายอดิศักดิ์ เบิกนา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรคปอดขึ้นทะเบียนรักษา ปี พ.ศ. 2557-2559 ณ โรงพยาบาลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย / / / / / /
PMO0486 นางสาวธิดารัตน์ เอี่ยมอร่าม ประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0060 รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร ความหลากชนิดของนกและพืชอาหารนกในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0066 นายกุลวิชญ์ พานิชกุล การศึกษาคุณลักษณะทางด้านเคมีและกายภาพของสับปะรด 3 พันธุ์ สำหรับการบริโภคสด / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0070 นางสาวอังคณา เชื้อเจ็ดตน ผลของ Scarification ต่อการงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0071 ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตเซรามิกของโรงงานเซรามิกขนาดกลาง ตำบลกล้วยม่วง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0075 นายธีรพงษ์ ยิ้มพวัน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ้านวังยาง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0099 ผศ. ดร.เฉลิม ทรายอินทร์ การวิเคราะห์ปริมาณฟอล์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0104 นางศิริประภา ศรีทอง ผลของภูไมท์ซัลเฟตต่อการเจริญของเห็ดเป๋าฮื้อ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0165 นายวรวัฒน์ ไอยสุวรรณ แอปพลิเคชันสื่อการเรียน AR สำหรับเด็กปฐมวัย / / / / / / /
PSC0169 นางสาวกานติมา โสมณวัฒน์ ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0194 นางสาวจิตราภา คนฉลาด การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับซื้อ – ส่งออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ้านสว่าง-ซำโอง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0195 นายลิขิต น้อยจ่ายสิน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบริการรถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี: กรณีศึกษารถสองแถว (สีน้ำเงิน) / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PSC0212 นางสาวนพวรรณ ตันชูชีพ ผลของสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงต่อการลดแอมโมเนีย ในน้ำสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงาม / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข

สถานะ

1 : ยืนยันส่งบทความ

2 : ได้รับบทความแล้ว

3 : อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

4 : ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

5 : แจ้งผลการพิจารณาบทความ

6 : จัดส่งบทความคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข

7 : ได้รับบทความและตรวจสอบผลการแก้ไข