สถานะของบทความวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 17/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท 1 2 3 4 5 6 7 ผลพิจารณา
PHU0433 นายมนตรา ศรีทองสุข ประสิทธิผลการดำเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PHU0448 นายชนาวัฒน์ จอนจอหอ การเปลี่ยนแปลงของวงมโหรีโคราช / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PMN0058 นางสาววีรวรรณ แจ้งโม้ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PMN0074 ผศ.พิชญาพร ประครองใจ คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์และปัจจัยในการเลือกรับเข้าทำงาน ของหน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PMN0082 นางสาวชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมีและแบบเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา: ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PMN0101 นางสาวสิรินทรา สังข์ทอง การประเมินความคุ้มค่าในพันธกิจด้านการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีงบประมาณ 2558 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PMN0110 นางสาวพิมพ์วดี สีที รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ / / / / / / /
PMN0112 ดร.นรเศรษฐ วาทะสิริ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ในเขตตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PMN0116 ผศ.ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ สภาพการดำเนินงานของระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PMN0140 นางกุลพรภัสร์ ภราดรภิบาล พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชาวต่างชาติต่อพิพิธภัณฑ์บ้านดำ เชียงราย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PMN0149 นางสาวกรณิศ เปี้ยอุดร การบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PMN0152 อาจารย์วนิดา จันทร์ศรี กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PMN0168 ผศ.ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล ความพึงพอใจด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในจังหวัดตรัง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PMN0202 นายภาคภูมิ อัศวสถิตทิพย์ กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีปักธงชัยในยุคโลกาภิวัฒน์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PMN0302 นายปิยพงษ์ ยาเมฆ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยงเชิงการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PMN0340 นางสาวธุมาวดี ศรีชัย ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลา / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PMN0399 นางสาวหัสบูนาอาบู การจัดการเชิงกลยุทธ์สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขต พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี ) / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PMN0429 นายพีรพงษ์ เซะสะแม การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา / / / / / / /
PMN0434 นางชุตินธร ปานบัว การจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) / / / / / / /
PMN0450 ผศ.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินในยุคไทยแลนด์4.0 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข

สถานะ

1 : ยืนยันส่งบทความ

2 : ได้รับบทความแล้ว

3 : อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

4 : ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

5 : แจ้งผลการพิจารณาบทความ

6 : จัดส่งบทความคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข

7 : ได้รับบทความและตรวจสอบผลการแก้ไข