สถานะของบทความวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 15/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท 1 2 3 4 5 6 7 ผลพิจารณา
PED0347 ผศ.ดร.พรรณธิภา เพชรบุญมี การสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ VARK ที่วิเคราะห์ผู้เรียนด้วยวิธีเหมืองข้อมูล / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0364 นางสาวเบญจวรรณ อ้วนวิจิตร การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ (ตะข้อง) สำหรับเด็กและเยาวชน / / / / / / /
PED0368 นางสาวตรีชฎา สนโต การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านโน้ตสากลโดยใช้วิธีการสอนแบบโคดายกับวิธีการสอนแบบปกติ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0369 นางสาวธนัชพร ตันมา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศษส่วน โดยใช้เทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนรายบุคคล ร่วมกับ สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0395 นางสาวสมสุวรรณ ขาวสวย การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จังหวัดพิษณุโลก โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงขับ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0436 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศิริบัติ ผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนและบทเรียนบนเว็บแบบปกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0440 นางฟ้าวริณยาสูงขาว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของบุคลากรหอสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์ภาคเหนือ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0442 นางกุลกันยา มะลิสา การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0489 นางสาวขวัญจิรา ตาแก้ว แนวทางพัฒนาการดำเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0496 ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสุขภาพองค์การโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PHU0061 นางสาวนงลักษณ์ จิ๋วจู ปัจจัยสาเหตุของการไม่จัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่หมู่บ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PHU0062 นายภูผา สุปินราช การศึกษาสภาพปัญหาในการเรียนภาษาจีนและแผนรับมือของนักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาภาษาจีน: ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PHU0069 นางฐิฏิกานต์ สุริยะสาร นวัตกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน กรณีศึกษา : บ้านลุ่มกลาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PHU0076 นายพัสกร อุ่นกาศ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อในพิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อในพิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา : กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PHU0078 นายปรัชญา เหลืองแดง การศึกษาจิตพิสัยด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PHU0087 อาจารย์พรพิมล ทวี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PHU0088 รศ.เพ็ญศรี ภู่อุทัย การจัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของนิติบุคคล ในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร / / / / / / /
PHU0105 รศ.ดร.กฤษณ์ ภูรีพงศ์ ความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตำรวจ กรณีศึกษาสำนักงานตำรวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PHU0109 รศ.ดร.ประเชิญ ตรีเนตร์ ปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลตำบลในจังหวัดพิษณุโลก / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PHU0121 อาจารย์ลิลลาลี ศิริวิไลเลิศอนันต์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข

สถานะ

1 : ยืนยันส่งบทความ

2 : ได้รับบทความแล้ว

3 : อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

4 : ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

5 : แจ้งผลการพิจารณาบทความ

6 : จัดส่งบทความคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข

7 : ได้รับบทความและตรวจสอบผลการแก้ไข