สถานะของบทความวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 14/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท 1 2 3 4 5 6 7 ผลพิจารณา
PED0159 นายนพรัตน์ บุญอ้น ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค ทีจีทีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0172 ว่าที่ ร.ต.หญิงนวรัตน์ อายุยืน แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0173 นายสุชาติ เหลาหอม ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0174 นางสาวสุกัญญา จำปาทิพย์ การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องดาราศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0197 นายวชิรวิชญ์ เดชะไกร ผลการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0207 นางสุภาณี จำปาขาว การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พลังงาน ที่ได้รับการเรียนรู้ แบบโมเดลซิปปากับแบบปกติ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0209 นายวิเชียร โตแย้ม การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0210 นางสาวอภิรดี เสนาวิน แนวทางการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0215 นายทิวากร พวงภู่ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นกล ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0217 นางสาวอรอุมา โตประเสริฐ แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0220 นายปรเมศวร์ คำแปง การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โดยใช้เทคนิคการระดมสมอง และแผนภูมิความคิด / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0234 นางสาวพัชรา ทาเอื้อ แนวทางการสร้างเเรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0259 ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เรื่อง อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0262 ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน การพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าขนุน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0266 นางสาวนิตยา ตุ้มเขียว การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0285 ผศ.ดร.สุนิสา วงศ์อารีย์ การศึกษาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0307 นางสาวบุญตา สุวรรโณ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลอง กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0308 นางสาวอังสุมา แก้วนุช ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0327 นายพนิน ศรีนวลแก้ว การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0346 นางซัยยีนา สาและ การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข

สถานะ

1 : ยืนยันส่งบทความ

2 : ได้รับบทความแล้ว

3 : อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

4 : ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

5 : แจ้งผลการพิจารณาบทความ

6 : จัดส่งบทความคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข

7 : ได้รับบทความและตรวจสอบผลการแก้ไข