สถานะของบทความวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 13/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท 1 2 3 4 5 6 7 ผลพิจารณา
OTE0497 นางสาววราพร บุญประสงค์ การประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจติดตามระบบคุณภาพแบบเลเยอร์ กรณีศึกษาโรงงานผลิตอิเล็กทรอนิคส์สำหรับยานยนต์ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
P0057 นางสาวนภัสวรรณ ธิเขียว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมาใช้บริการและความจงรักภักดีของผู้บริโภคกับธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร / / / / / / /
PAG0164 นางสาวอรุชา คุ้มเกิด ผลของมันเทศสีส้มต่อความเข้มสีและการเจริญเติบโตของปลาทองพันธุ์ออรันดา (Caraassius auratus) / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PAG0166 นางสาวณัฐฌา เหล่ากุลดิลก การศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ำพริกน้ำผัก และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PAG0258 ดร.พรดรัล จุลกัลป์ ผลิตภัณฑ์ซอสมะขามชนิดปรุงสำเร็จที่ลดปริมาณโซเดียมและน้ำตาลจากมะขามหวานตกเกรด / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0063 นางสาวดวงพร อุ่นจิตต์ กลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษา / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0072 นายวิทวัส เณรหลำ การศึกษาและจัดลำดับวิธีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0081 ผศ.ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0085 ดร.มานพ เกตุเมฆ แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0094 ดร.ขวัญหทัย ยิ้มละมัย แนวทางการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0095 ผศ.ดร.สีหเดช เกตุทอง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0100 นางสาวเกศกนก ตรีอินทอง ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0102 ผศ.ดร.สมศักดิ์ คำศรี ภาวะผู้นำทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0114 นางสาวณิชกมล โกลาวัลย์ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเทอดไทย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0141 นางน้ำทิพย์ มั่นปาน แนวทางพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0150 นางอัจฉราภรณ์ ปรางโท้ แนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0151 นางสาวเจษฎาพร มีเทียม การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มโรงเรียนในเมืองกับกลุ่มโรงเรียนนอกเมือง ของเขตภาคเหนือตอนล่าง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0153 นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ แนวทางการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0156 นางสาวลัดดาวัลย์ เทียบแสน แนวทางการพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
PED0158 นางสาวดาราวรรณ กลั่นเขตร์การณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข

สถานะ

1 : ยืนยันส่งบทความ

2 : ได้รับบทความแล้ว

3 : อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

4 : ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

5 : แจ้งผลการพิจารณาบทความ

6 : จัดส่งบทความคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข

7 : ได้รับบทความและตรวจสอบผลการแก้ไข