สถานะของบทความวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 12/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท 1 2 3 4 5 6 7 ผลพิจารณา
OSC0478 นางสาววดีรดา ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่บ้านสี่หลัง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอ แม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OSC0480 นางสาวอรสา เขื่อนเพชร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคฟันผุในเด็กอายุ 2-5 ปี ที่เข้ามารับบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี ณ โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OSC0481 นางสาวจรรยาพร เบ็ญจวรรณ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังใน ปี พ.ศ.2560 โรงพยาบาลพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OSC0482 นางสาวทิพย์ธัญญา บุญสิงมา ผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในผู้ที่บริโภคแอลกอฮอล์ในบ้านป่าฮ่างงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OSC0502 นางสาวเปลววดี มูลเอ้ย ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคด้วยยางในรถจักรยานยนต์ ต่อน้ำหนักในผู้ใหญ่ที่มีดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน ที่หมูบ้านป่าสัก ตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OTE0041 ผศ.พรพิมล ฉายแสง การศึกษาคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของยางก้อนถ้วยในช่วงความถี่ 1.5 ถึง 5.5 กิกะเฮิรตซ์ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OTE0131 นายทัศนะ ถมทอง เครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OTE0185 ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร การประเมินการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจเพาะเห็ดแปรรูปบ้านสวนแม่ทะ จ.ลำปาง / / / / / / /
OTE0211 นางสาวสิริลักษณ์ สุทธิโสม การศึกษาผลกระทบจากกรณีการบังคับใช้กฎหมายไม่ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้สะพานภูมิพล / / / / / /
OTE0297 นายถิรวุฒิ พูนอ้อย การศึกษาระดับปัจจัยที่เหมาะสมสำหรับพารามิเตอร์ของเครื่องมือสลายไฟฟ้าสถิตแบบไม่ใช้ลมในการพาประจุที่กระบวนการบัดกรีทรานส์ซีฝเวอร์โดยวิธีการออกแบบการทดลอง / / / / / / /
OTE0300 รศ.ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล การปรับปรุงสายการผลิตอบชุบชิ้นส่วนโลหะโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OTE0333 นายศุภชัย แก้วจัง การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตปลาทิพย์ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OTE0334 นางสาวกมลลักษณ์ เดือนจำรูญ การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี / / / / / /
OTE0337 อาจารย์นพพร บึกแว่น การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบ สำหรับงานหัตถกรรมเครื่องทองลงหินอย่างยั่งยืนโดยวิธีปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OTE0375 นายธีรวัฒน์ ใหม่เต็ม การเปรียบเทียบระยะเวลา ค่าความร้อน และความหนาแน่นพลังงานในการคาร์บอไนซ์ชีวมวลกะลามะพร้าว / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OTE0383 นายรัชชานนท์ ชูตระกูล การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุนระบบกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากกระบวนการผลิตยางมะตอยผสมยางพารา / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OTE0403 นายคิดชาย อุณหศิริกุล การออกแบบชุดสาธิตแอลอีดีเพื่อการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ / / / / / / /
OTE0405 นายวรพันธ์ กันธิยะ การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ควอตซ์ คริสตัล ยูนิต / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OTE0432 นางสาวรอหะนา สามะ การศึกษาการนำยางเสื่อมคุณภาพ ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นส่วนผสมคอนกรีตสำหรับฝาท่อระบายน้ำ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OTE0465 ดร.ยุวดี ทองอ่อน การพัฒนารูปแบบ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสานจากใบตองแห้ง / / / / / / /

สถานะ

1 : ยืนยันส่งบทความ

2 : ได้รับบทความแล้ว

3 : อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

4 : ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

5 : แจ้งผลการพิจารณาบทความ

6 : จัดส่งบทความคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข

7 : ได้รับบทความและตรวจสอบผลการแก้ไข