สถานะของบทความวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 11/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท 1 2 3 4 5 6 7 ผลพิจารณา
OSC0282 นายจุฑาสินธุ์ จูจันทร์ การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OSC0284 นางสาวศีตลา บัวขาว ความถูกต้องของการจำแนกพื้นที่ปลูกอ้อยระหว่างเทคนิคการจำแนกแบบละเอียดจุดภาพและการจำแนกแบบกำกับดูแล / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OSC0286 นางสาวจุฑามาศ โลราช การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน เพื่อการเรียนรู้ประวัติคอมพิวเตอร์ เรื่อง กำเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OSC0294 นางสาวอุทุมพร ศรีโยม แอนิเมชันเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OSC0299 นายวินัย แขวนโพธิ์ ผลแบ่งกั้นของกึ่งกรุป Zn โดยสมาชิกนิจพลเป็นฐาน / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OSC0311 ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานเซรามิคด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OSC0318 นางสาวผการัตน์ ปานช่วย การเสริมดักแด้ไหมในอาหารต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารของกุ้งขาว / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OSC0329 นายนันทวัฒน์ กิฬานันท์ เครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือน ผ่าน Line Application / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OSC0338 นายอโณทัย นกเผือก ระบบการแจ้งเตือนระดับน้ำในแท็งก์ผ่านไลน์ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OSC0348 ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา Δ-กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OSC0357 ดร.ณมนรัก คำฉัตร การงอกของเมล็ดกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากเป็ดแบบพึ่งพาอาศัยในหลอดทดลอง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OSC0380 นายพัฒนพงษ์ โพธิปัสสา การระบุชนิดของวัตถุบนท้องถนนบนพื้นฐานความเหมือนทางโครงสร้างของเกรเดียนต์ / / / / / /
OSC0384 ผศ.อินทิรา เนขุนทด ตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาของอัตราผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในจังหวัดลำปาง / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OSC0388 นางสาวสุธามาศ สอนศรี การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายสำหรับร้านดอกไม้ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OSC0389 นางสาวกฤตติยาภรณ์ สุขเทศ การพัฒนาระบบคลังข้อสอบสําหรับการสอบออนไลน์ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OSC0392 นายโชคทวี จิตรพินิจ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บสำหรับการจัดการคลังวัสดุของร้านขายดอกไม้ / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OSC0401 นางสาวอัจฉราวรรณ สละภัย ปัจจัยที่มีส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิด ไม่ทราบสาเหตุที่ควบคุมโรคไม่ได้ใน ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OSC0418 ผศ. ดร.ศุภวรรณ พรหมเพรา พื้นที่เสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก ในตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OSC0424 นางสาวพรศิลป์ บัวงาม การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจำหน่ายสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OSC0452 นายทศวรรต อะโนราช การเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของมันสำปะหลังด้วยการหมักแบบ solid state fermentation ร่วมกับเชื้อรา Rhizopus spp. UP04 ที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลส / / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข

สถานะ

1 : ยืนยันส่งบทความ

2 : ได้รับบทความแล้ว

3 : อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

4 : ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

5 : แจ้งผลการพิจารณาบทความ

6 : จัดส่งบทความคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข

7 : ได้รับบทความและตรวจสอบผลการแก้ไข