สถานะของบทความวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 1/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท 1 2 3 4 5 6 7 ผลพิจารณา
O0129 นางสาวสวิชญา แซ่ลิ้ม การยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OAG0248 นายนิวัฒน์คำมา การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก้าของเกษตรกรในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลองอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OAG0316 นางสาวน้ำทิพย์ กัณทะวงค์ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OAG0351 นายอาผู่ เบเช ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในหัวของว่านมหาลาภระยะการออกดอก / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OAG0360 ดร.ไมตรี แก้วทับทิม ความเข้มข้นของธาตุอาหารในดินและใบส้มโอปูโก / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OAG0467 นางสาวกัญญาภัคร์ ปิดตังถาเน ผลการใช้สารทดแทนไขมัน สารทดแทนน้ำตาล ต่อลักษณะทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสในไอศกรีมปราศจากไขมันปราศจากน้ำตาล / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0042 นางวีรวรรณ กราบทูล การใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / / / / / /
OED0048 นายปริตต์ สายสี การจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการสร้างการตื่นรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0052 นางสาวศิริพรรณ กาจกำแหง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีซี ไอ อาร์ ซี (CIRC) / / / / / /
OED0091 นางจุฑามาศ พรมวิหาร การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง ด้วย วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0108 นางสาวพีระพรรณ์ วรรณราช การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง เทคโนโลยี สารสนเทศ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0118 นางสาวดวงสมร เชียงอาภัย ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0127 นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล รายงานการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาอ้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยใช้ NA-OM MODEL การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0128 นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล แนวทางการพัฒนาการใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านนาอ้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0143 นางสาวเขมจิรา เครือตา การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0145 นางสาวพวงผกา ไชยชนะ การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยการเสริมต่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0162 ผศ.ดร.กานต์ อัมพานนท์ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0171 นายเสกสรร ท้าวทุมมา กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0177 ดร.เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ การประเมินและศึกษาความต้องการของการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: กรณีศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข
OED0198 นายประธาน คำจินะ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / / / / / / ผ่านการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไข

สถานะ

1 : ยืนยันส่งบทความ

2 : ได้รับบทความแล้ว

3 : อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

4 : ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

5 : แจ้งผลการพิจารณาบทความ

6 : จัดส่งบทความคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข

7 : ได้รับบทความและตรวจสอบผลการแก้ไข