สถานะของบทความวิจัย

ทั้งหมด 13 รายการ หน้าที่ 1/1

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท 1 2 3 4 5 6 7 ผลพิจารณา
OED0042 นางวีรวรรณ กราบทูล การใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / / / /
OED0048 นายปริตต์ สายสี การจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการสร้างการตื่นรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง / / /
OED0052 นางสาวศิริพรรณ กาจกำแหง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีซี ไอ อาร์ ซี (CIRC) / / /
OHU0053 นางสาวสุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา การบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน : ยุคดิจิทัล 4.0 / / /
OHU0059 รศ. ดร.ธานี สุขเกษม การใช้ความรุนแรงในเหตุการณ์ เจ้าอนุวงศ์ ระหว่างปี พ.ศ.2369-2371: การวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของ โทมัส ฮอบส์จากงานเขียนเรื่อง Leviathan /
OMN0043 นางสาวมินทร์กณัสฐ์ กาญจนวัฒนา จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / / / /
OMN0044 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ แสนปรน การบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล / / / /
OMN0045 นางสาวชุรีรัตน์ ต๊ะตุ้ย แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล / /
OMN0046 นางสาววนิดา ทองคำโฮ้ง การผลักดันการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม ในยุค Thailand 4.0 / / / /
OMN0054 นางปองปรารถน์ สุนทรเภสัช น้ำปูแจ้ห่ม อาหารท้องถิ่นที่ปรับให้ทันสมัยได้ / / /
P0057 นางสาวนภัสวรรณ ธิเขียว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมาใช้บริการและความจงรักภักดีของผู้บริโภคกับธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร /
PMN0058 นางสาววีรวรรณ แจ้งโม้ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร /
PSC0060 รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร ความหลากชนิดของนกและพืชอาหารนกในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง /

สถานะ

1 : ยืนยันส่งบทความ

2 : ได้รับบทความแล้ว

3 : อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

4 : ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

5 : แจ้งผลการพิจารณาบทความ

6 : จัดส่งบทความคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข

7 : ได้รับบทความและตรวจสอบผลการแก้ไข