รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 9/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท กลุ่มการศึกษา
OMN0261 นางสาวณัฐธนพัชร โล่เมทินีธณา กลยุทธ์ธุรกิจขนส่งประเภทด่วนพิเศษ กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0263 นางสาวปิยะภรณ์ ชูพันธ์ ค่านิยมในการทำงานของพนักงานขับรถบรรทุกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในเจนเนอเรชั่นต่างๆ กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0264 ดรธรรมรัตน์ พลอยเพ็ชร์ โอกาสทางการตลาด ของธนาคารพาณิชย์ไทย ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0293 นางสาวหรรษมน เพ็งหมาน การพัฒนาสมรรถนะพนักงานในองค์กรธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0319 นายนนทวัฒน์ สุวรรณราช ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ในจังหวัดนนทบุรี กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0320 นายสุปรีย์ วัฒนสุวกุล ความสัมพันธ์ของการรับรู้และการเลือกซื้อสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาในจังหวัดชลบุรี กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0324 นางสาวหนึ่งฤทัย ทั่งทอง กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0343 นาวสาวกัญญารัตน์ ไชยสงคราม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้ครัวเรือน การบริโภค และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0355 นายณฐภัทร นาวีเรืองรัตน์ ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ออนไลน์บนเว็บไซต์ กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0366 ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายแบบมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลท่าผา จังหวัดลำปาง กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0370 ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยการออกกำลังกายของ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0372 นาย ธาริต เทียมปาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0378 นางสาววัลลภา พรมด้วง การรับรู้แคมเปญปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0381 นายอนุวัตร ดอนเขียวไพร ทัศนคติต่อการซื้อสินค้าแฟชั่นและส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0475 นางสาวศุภกานต์ คันธา ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0493 นายนภัทร จิรภากรพัฒน์ ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0494 นายชวาล ประดิษฐ์พัฒนชาญ การวางแผนผลิตพืชที่เหมาะสมของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล บ้านหนองเขาควาย ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0495 ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ การจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMO0080 ดร.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย การใช้ประโยชน์จากเถ้าลอยในจังหวัดราชบุรีเป็นสารเติมแต่งในยางธรรมชาติ เพื่อปรับปรุง สมบัติทางกลของกระเบื้องยางปูพื้น กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
OMO0138 นางสาววราภรณ์ แพทย์ประสิทธิ์ ปัจจัยจำแนกการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างจากร้านวัสดุก่อสร้างในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มอื่นๆ เช่น วิจัยสถาบัน ฯลฯ