รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 7/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท กลุ่มการศึกษา
OHU0505 นายอรุณวิชญ์ พลอัครไพศาล บุคลิกภาพที่มีผลต่อการปรับตัวในการทำงานของบุคลากรท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0507 นางกนกพร ชัยมงคล ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้โดยสารต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงาน บริการภาคพื้นของบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัด (มหาชน) กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0508 นางสาวพูนสุข ชูอารมณ์ ความคาดหวังต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0509 นางสาวทัศนีย์ บุญเรือง ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวไทยต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสกลนคร กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0510 นายสมชัย นำโชคประเสริฐ การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับ ข้อกำหนดการนำของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน : กรณีศึกษาท่าอากาศยานนครพนม กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0511 นางสาวสุธิสา ชามะลิ ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต ของสายการบินต้นทุนต่ำ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0513 นายภาณุวัฒน์ สกุลสืบ การสร้างสรรค์ประเพณีด้วยคติชนประยุกต์ : กรณีศึกษาเทพบุตรสลุงหลวง ในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0514 นายธนา ภมรานนท์ การจัดการรถยนต์ที่หมดอายุในประเทศไทย: มุมมองและข้อเสนอแนะเชิงสถาบัน กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OMN0043 นางสาวมินทร์กณัสฐ์ กาญจนวัฒนา จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0044 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ แสนปรน การบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0045 นางสาวชุรีรัตน์ ต๊ะตุ้ย แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0046 นางสาววนิดา ทองคำโฮ้ง การผลักดันการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม ในยุค Thailand 4.0 กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0054 นางปองปรารถน์ สุนทรเภสัช น้ำปูแจ้ห่ม อาหารท้องถิ่นที่ปรับให้ทันสมัยได้ กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0067 ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น การจัดการทางการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนของกลุ่มผู้ผลิตไม้แกะสลัก ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0073 อ.ดร.อาชวิน ใจแก้ว การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0097 ดร.สุมนา จันทราช สภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันกับทฤษฎีมุมมองเชิงฐานทรัพยากร กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0098 นางธนีนุช เร็วการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0115 นายชยกร โสตถิกุล พฤติกรรมการใช้ ปัจจัยจูงใจ และความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0122 นางเพียงแพน อุปทอง การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาการตลาดบริการ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMN0124 นางสาวกีรนันท์ ขำปลื้มจิตร์ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจระหว่างอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร