รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 6/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท กลุ่มการศึกษา
OHU0279 นายอุทิศ จิตร์ทะวงค์ ปัญหาการทวงถามหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 : ศึกษากรณีการคุ้มครองผู้แทนลูกหนี้นิติบุคคล กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0280 นางสาวธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์ การศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0295 นายวรโชติ ทัตจอมไตร คุณลักษณะนวัตกรของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0301 นางสาวณัฐวดี วิมลจิตต์ ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0326 นายปรเมศ บุญเปี่ยม การให้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่างกรุงเทพมหานคร-อุดรธานี กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0328 นางสาวฐิติกานต์ แน่นอุดร คุณภาพการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0331 ผศ.ดร.สุขเกษมขุนทอง พฤติกรรมการปรับตัวของมนุษย์ บนฐานประวัติศาสตร์วิถีจารีตม้งชุมชนบ้านเจดีย์โคะ อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0339 ดร.รักชนก คชานุบาล ผู้สูงอายุไทย: ความมั่นคงด้านการมีผู้ดูแล กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0342 นายวัชรวิทย์ ยัสพันธุ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบการร้านค้าโทรศัพท์มือถือรายย่อย ในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0361 ดรพงษ์สนิท คุณนะลา การใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0387 นางสาวรัชกร ภูริยากร อุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0393 นางสาวกิตติยา ศรีสุขจร เชาวน์อารมณ์ และบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้นำการปกครองท้องถิ่น อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0400 นางสาวอริษา พิภพศิริรัตน์ ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0422 นางสาววิปัศยา ปากเมย การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างคลังจัดเก็บสินค้าของบริษัท ไอซีเค จำกัด ในจังหวัดระยอง กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0438 นางทัตพิชา สกุลสืบ สูตรสำเร็จในนวนิยายรักยอดนิยมแนวครอบครัว กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0458 นายโฆษิต ไชยประสิทธิ์ รูปแบบที่เหมาะสมต่อการจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0472 นายนพดล บุญภา องค์ประกอบภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0498 ดร.ธนพร หมูคำ กระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ร่วมของประชาคมอาเซียน ในวรรณกรรมอาเซียนคัดสรร : ม้าบินของมาเรีย ปินโต กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0499 นางสาวมนัสวิน จิตตานนท์ การศึกษาสัมพันธภาพของสถาบันครอบครัว เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ให้แก่วัยรุ่นหญิง กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0503 นางสาวขวัญพิชชา แพงดี พฤติกรรมการใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้บริการท่าอากาศยานนครพนม กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์