รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 5/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท กลุ่มการศึกษา
OHU0184 สิบโท.ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานราชการฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0186 นางสาวมาริสา นิ่มกุล ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0192 นายวิเชตร์ สุวรรณบุญโณ คุณลักษณะของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด จังหวัดสงขลา กับการค้างชำระหนี้และแนวทางในการลดการค้างชำระหนี้ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0200 นางสาวจารุณี ศรีบุรี แนวทางการปรับรูปแบบของตลาดต้นเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0204 นายเวโรจน์ รัตนกิตติโรจน์ องค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0205 ผศ.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นเพื่อพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอำพัน กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0206 นางสาววรางคณา ศรีธร ปัจจัยด้านลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค จังหวัดชลบุรี กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0208 รศ.พิเศษ ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์ มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดฐานความผิดทางอาญาแก่ผู้ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0218 ดร.ตะวัน วาทกิจ กรอบแนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเบียร์ช้างของตัวแทนย่อย ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0219 นางสาวพรวิภา หงษ์ทอง อิทธิพลของประสิทธิภาพและเจตคติที่มีต่อระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0225 นางสาวพิมพ์ชนก แสงนิติเดช อิทธิพลของความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรกับโรงงานคัดแยกบรรจุผลไม้ที่มีผลต่อผลการดำเนินงานด้านการเงินของโรงคัดแยกบรรจุผลไม้เพื่อการส่งออกจังหวัดจันทบุรี กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0232 นายอิสรา วรกุลเกียรติ์ ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน และด้านการกำหนดตนเองที่ส่งผลต่อแรงจูงใจภายใน และความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงานประจำ และแรงงานรับเหมาในองค์การผู้ผลิตในสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0235 นายชูเกียรติ ศิริวงศ์ การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0241 ผศ.ดร.ณรัชช์อร ศรีทอง การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัมนาเด็กเล็ก: ศึกษากรณีตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0245 ผศณัฏฐพล บุณยพิพัฒน์ องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ : การก่อตัวของสงครามเย็นครั้งใหม่ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0250 นางสาววีรนุช วิจิตร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรต่อการผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0254 นางสาวพัทธมน ใบศิริ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0267 นางสาวฐานิสา จิตธงไชย อุปสงค์ส่งออกถุงยางอนามัยจากไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0268 นางสาวสิริกร บุญล้ำ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกค้าธนาคารออมสินในพื้นที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0271 ดร.อารยา สุขสม ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองรักษาและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งทะเลในประเทศไทย กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์