รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 4/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท กลุ่มการศึกษา
OHU0065 นายสุรัตน์ ตันศิริ สถานการณ์ปัญหาโรคไข้เลือดออก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0077 นางอุไรวรรณ บุษทิพย์ การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน กรณีศึกษา : ข้าวหน้าธัญพืช กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0086 นางสาวอังคณา ตาเสนา การพยากรณ์ผู้โดยสารสนามบินแม่สอด จังหวัดตาก กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0090 นายเกรียงไกร กันตีมูล การขัดเกลาทางสังคมกับพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นคู่ แบบมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0093 นางสาวมัลลิกา นามเดช ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานห้างสรรพสินค้าใน 3 จังหวัด ภาคตะวันตกของประเทศไทย กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0096 นายรพีพงศ์ อินต๊ะสืบ การพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอนครไทยเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0107 นางสาวสุธาทิพย์ กุลดิลก การศึกษาทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลเกาะหลัก ในการพัฒนาพื้นที่ อ่าวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0111 นายพิชญุฒม์ เพ็ญมาศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัดสินใจเลือกที่พักประเภทโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวใน จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0113 ผศ.ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ บทวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะร่วมสมัย กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0120 นางสาวอันธิกา ไชยศิลป์ สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรในอนาคต: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0123 ดร.ญาณินท์ คุณา บริการปรึกษาวัยรุ่นภาวะวิกฤต ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0126 นางสาวธิดาภรณ์ ทองหมื่น การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0136 นายณชพัฒน์ อัศวรัชชนันท์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟู้ดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0137 นางสาวกรรณิา อุสสาสาร การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0147 นายธรรศ ศรีรัตนบัลล์ พระพุทธรูปในบริบททางประวัติศาสตร์ของเมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0148 นางสาวสิริวิมล พยัฆษี การเลือกปฏิบัติที่มีต่อเควียร์ในสังคมการทำงาน: กรณีศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0163 นายสุรัชฐนพ สิงหาคำ หลักธรรมภิบาลของบุคลากรสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0175 ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร ดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลา กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0178 นางสาวดนิตา มาตา เครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0183 ดร.เกสสุนี ทวีแก้ว บทบาทของวิทยุชุมชนในการสร้างจิตสาธารณะ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์