รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 3/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท กลุ่มการศึกษา
OED0344 นางสาวปาริฉัตร อยู่สวัสดิ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มการศึกษา
OED0353 นางสาววิมลวรรณ มีบุญ พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มการศึกษา
OED0354 นายภัคพล ตรังจิระเสถียร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มการศึกษา
OED0359 นางสาวนิดาริน จุลวรรณ การพัฒนาความสามารถในการอ่านโดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยสำหรับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มการศึกษา
OED0363 นายสุรพล อุปถัมภ์ การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคำนวณตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น กลุ่มการศึกษา
OED0371 นางศรัณยา สินพาณี การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศแบบ Dashboard สำหรับการรายงานผลการเรียน กลุ่มการศึกษา
OED0451 นางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ การวิเคราะห์บริบทของผู้เรียนสำหรับการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดความรู้เนื้อหา ผนวกวิธีการสอน เรื่อง การจำแนกสารและปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มการศึกษา
OED0453 นางสาวนิภาวรรณ์ ศิริ การนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา กลุ่มการศึกษา
OED0457 ดร.เกียรติสุดา กาศเกษม การประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ กลุ่มการศึกษา
OED0459 ดร.วจีปัญญาใส รูปแบบสานพลังเครือข่ายอุ่นไอรักป้องกันภัยปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่น กลุ่มการศึกษา
OED0461 นางพวงพะยอม พันธ์ศรี การพัฒนาชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนายูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กลุ่มการศึกษา
OED0462 นายฐาปนา จ้อยเจริญ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กลุ่มการศึกษา
OED0466 นางสาวศุภมัย พรหมแก้ว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กลุ่มการศึกษา
OED0491 นางสาวสรวีย์ พรเอี่ยมมงคล กระบวนการถ่ายทอดตรัวกนาล ของครุธงชัย สามสี กลุ่มการศึกษา
OED0516 นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ test กลุ่มการศึกษา
OHU0047 นายธนาวิทย์ บึงมุม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0053 นางสาวสุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา การบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน : ยุคดิจิทัล 4.0 กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0055 ดร.พชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธาดา การรับรู้ และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0056 อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ เพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา กับบทบาทด้านการสื่อสารต่อการสะท้อนชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0059 รศ. ดร.ธานี สุขเกษม การใช้ความรุนแรงในเหตุการณ์ เจ้าอนุวงศ์ ระหว่างปี พ.ศ.2369-2371: การวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของ โทมัส ฮอบส์จากงานเขียนเรื่อง Leviathan กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์