รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 20/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท กลุ่มการศึกษา
PSC0473 นายธนกฤต ตอนะรักษ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0474 นางสาว อุไรวรรณ . ทำขุรู การระดมทุนและสิ่งประดิษฐ์เพื่อระบบการจัดการขยะรีไซเคิลในชุมชน ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0476 นายฮาซัน ไร่ใหญ่ ผลของโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก ต่อความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนบ้านห้วยก้างปูล้าน ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0477 นางสาวสุธาณี-น้อยพา การจัดการขยะด้วยศักยภาพชุมชนและความร่วมมือจากโรงเรียนเครือข่ายในหมู่บ้านป่าตาลดอย ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0479 นางสาวธนรัตน์ ชีวเรืองโรจน์ ประสบการณ์การดูแลตนเองในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติที่ได้รับยาต้านไวรัส ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0483 นางสาวเมวีญา สระทองพร พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคฉี่หนู ของประชาชน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0484 นางสาวฟาติมา ยีหมาด คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ของโรงพยาบาลเชียงแสนอำเภอเชีบงแสนจังหวัดเชียงราย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0487 นางสาวฐิติมา ยาสมุทร สถานการณ์พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และโรคซึมเศร้าของชาวบ้าน บ้านสบเปา ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0488 นายวิวัฒนาการ คำแปง ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะไตรกลีเซอไรด์สูงในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในโรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0490 นางสาวยุพาพร สุยะใหญ่ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ในกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองลึก ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0492 นางสาวนันทพร สงวนไว้ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลขุนตาล กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0515 นางสาวชมพูนุท เจริญทิม ภาวะความเสื่อมของไตในผู้สูงอายุ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PTE0222 ผศ.ศุภวุฒิ ผากา การออกแบบและปรับปรุงความต้องการพลังไฟฟ้าแอกทีฟสูงสุด ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม