รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 18/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท กลุ่มการศึกษา
PMN0454 นางสาวกนกอร หะยีมะยิ การจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
PMO0283 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติกาล พันธรักษ์เดชา กระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มอื่นๆ เช่น วิจัยสถาบัน ฯลฯ
PMO0352 นายอัครเดช ศรีสุข ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมกายภาพของพื้นที่สำนักงานที่มีผลต่อความพึงพอใจพนักงาน กรณีศึกษาอาคารสำนักงานใหญ่เซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นสโตร์ กลุ่มอื่นๆ เช่น วิจัยสถาบัน ฯลฯ
PMO0385 นายชินเชิง แก้วก่า การศึกษาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กลุ่มอื่นๆ เช่น วิจัยสถาบัน ฯลฯ
PMO0455 นางสาวอามานี กาเจ ผลของการดูแลแบบแกงการูต่อความพึงพอใจในบทบาทการเป็นมารดาทารกคลอด ก่อนกำหนดน้ำหนักน้อยกว่า 1500 กรัม ในหออภิบาลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลปัตตานี กลุ่มอื่นๆ เช่น วิจัยสถาบัน ฯลฯ
PMO0456 นางสาวอามัล สาเหาะ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะของผู้ดูแล ต่อความรู้ และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ กลุ่มอื่นๆ เช่น วิจัยสถาบัน ฯลฯ
PMO0460 นายอดิศักดิ์ เบิกนา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรคปอดขึ้นทะเบียนรักษา ปี พ.ศ. 2557-2559 ณ โรงพยาบาลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กลุ่มอื่นๆ เช่น วิจัยสถาบัน ฯลฯ
PMO0486 นางสาวธิดารัตน์ เอี่ยมอร่าม ประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย กลุ่มอื่นๆ เช่น วิจัยสถาบัน ฯลฯ
PSC0060 รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร ความหลากชนิดของนกและพืชอาหารนกในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0066 นายกุลวิชญ์ พานิชกุล การศึกษาคุณลักษณะทางด้านเคมีและกายภาพของสับปะรด 3 พันธุ์ สำหรับการบริโภคสด กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0070 นางสาวอังคณา เชื้อเจ็ดตน ผลของ Scarification ต่อการงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0071 ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตเซรามิกของโรงงานเซรามิกขนาดกลาง ตำบลกล้วยม่วง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0075 นายธีรพงษ์ ยิ้มพวัน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ้านวังยาง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0099 ผศ. ดร.เฉลิม ทรายอินทร์ การวิเคราะห์ปริมาณฟอล์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0104 นางศิริประภา ศรีทอง ผลของภูไมท์ซัลเฟตต่อการเจริญของเห็ดเป๋าฮื้อ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0165 นายวรวัฒน์ ไอยสุวรรณ แอปพลิเคชันสื่อการเรียน AR สำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0169 นางสาวกานติมา โสมณวัฒน์ ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0194 นางสาวจิตราภา คนฉลาด การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับซื้อ – ส่งออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ้านสว่าง-ซำโอง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0195 นายลิขิต น้อยจ่ายสิน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบริการรถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี: กรณีศึกษารถสองแถว (สีน้ำเงิน) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0212 นางสาวนพวรรณ ตันชูชีพ ผลของสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงต่อการลดแอมโมเนีย ในน้ำสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงาม กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี