รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 17/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท กลุ่มการศึกษา
PHU0433 นายมนตรา ศรีทองสุข ประสิทธิผลการดำเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
PHU0448 นายชนาวัฒน์ จอนจอหอ การเปลี่ยนแปลงของวงมโหรีโคราช กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
PMN0058 นางสาววีรวรรณ แจ้งโม้ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
PMN0074 ผศ.พิชญาพร ประครองใจ คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์และปัจจัยในการเลือกรับเข้าทำงาน ของหน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
PMN0082 นางสาวชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมีและแบบเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา: ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
PMN0101 นางสาวสิรินทรา สังข์ทอง การประเมินความคุ้มค่าในพันธกิจด้านการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีงบประมาณ 2558 กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
PMN0110 นางสาวพิมพ์วดี สีที รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
PMN0112 ดร.นรเศรษฐ วาทะสิริ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ในเขตตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
PMN0116 ผศ.ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ สภาพการดำเนินงานของระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
PMN0140 นางกุลพรภัสร์ ภราดรภิบาล พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชาวต่างชาติต่อพิพิธภัณฑ์บ้านดำ เชียงราย กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
PMN0149 นางสาวกรณิศ เปี้ยอุดร การบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
PMN0152 อาจารย์วนิดา จันทร์ศรี กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
PMN0168 ผศ.ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล ความพึงพอใจด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในจังหวัดตรัง กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
PMN0202 นายภาคภูมิ อัศวสถิตทิพย์ กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีปักธงชัยในยุคโลกาภิวัฒน์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
PMN0302 นายปิยพงษ์ ยาเมฆ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยงเชิงการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
PMN0340 นางสาวธุมาวดี ศรีชัย ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลา กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
PMN0399 นางสาวหัสบูนาอาบู การจัดการเชิงกลยุทธ์สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขต พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี ) กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
PMN0429 นายพีรพงษ์ เซะสะแม การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
PMN0434 นางชุตินธร ปานบัว การจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
PMN0450 ผศ.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินในยุคไทยแลนด์4.0 กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร