รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 16/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท กลุ่มการศึกษา
PHU0142 นางสาวกรปภา จันทาพูน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย ในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
PHU0154 ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ ประเมินระบบสารสนเทศทางบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของผู้จัดทำบัญชีในสำนักงานบัญชีอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
PHU0167 ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ การวิเคราะห์แนวทางการยกระดับปุ๋ยไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุก ของธุรกิจชุมชน ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
PHU0252 นางสาวจุฑารัตน์ คุณทุม ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
PHU0260 ดร.นิพนธ์ ไตรสรณะกุล การยกระดับโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยการส่งเสริมและสร้างแนวคิดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
PHU0281 นางสาวมุจรินทร์ แก้วหย่อง ผลกระทบของคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
PHU0289 นายจิรภัทร บัวโอภาส การสร้างตัวละคร: กรณีศึกษาในนวนิยายชุดสิบสองเศร้า ของ Chiffon_cake กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
PHU0305 นายพร้อมบุญ บุญคง การรับรู้บรรยากาศองค์กรในการทำงาน ความเหนื่อยล้าในการทำงานที่พยากรณ์ความตั้งใจ ที่จะลาออกจากงานของพนักงาน กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
PHU0310 นายนราศักดิ์ ปิยาเนตร การประเมินโครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
PHU0314 นายธนกฤต เลื่องปุ้ย ปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้นำท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
PHU0323 ร.ต.ท.ภานุวัฒน์ วงษ์วิจิตร ปัจจัยที่มีต่อความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
PHU0349 นายพัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน การบริหารจัดการบ้านเมืองแนวใหม่ : โอกาสในการร่วมจัดการศึกษาของเทศบาล กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
PHU0356 นางสาวอรวรรณ รามจักร กระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
PHU0376 นายอติชาต ปฐมพรชัยศิริ การพัฒนาระบบตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟ้าที่ผิวหนังสำหรับประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
PHU0382 นางสาววัชราภรณ์ วนสัณฑ์วงกต การตรวจจับการหลอกลวงด้วยเทคนิคการทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
PHU0386 นางสาวสุมารี โพธิ์ศรีงาม การศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
PHU0408 นางสาวกมลรัตน์ นุ่นคง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกาย กรณีศึกษา: ประชาชนหมู่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
PHU0417 นางสาววิลาวรรณ ศรีพล การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานของประชาชน บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
PHU0428 นางสาวสาลี อินทร์เจริญ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน หมู่ที่ 1 บ้านในเขา ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
PHU0430 พ.ต.ต.ธนพงศ์ พึ่งศักดิ์ การศึกษาประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตำบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์