รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 13/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท กลุ่มการศึกษา
OTE0497 นางสาววราพร บุญประสงค์ การประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจติดตามระบบคุณภาพแบบเลเยอร์ กรณีศึกษาโรงงานผลิตอิเล็กทรอนิคส์สำหรับยานยนต์ กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
P0057 นางสาวนภัสวรรณ ธิเขียว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมาใช้บริการและความจงรักภักดีของผู้บริโภคกับธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร กลุ่มอื่นๆ เช่น วิจัยสถาบัน ฯลฯ
PAG0164 นางสาวอรุชา คุ้มเกิด ผลของมันเทศสีส้มต่อความเข้มสีและการเจริญเติบโตของปลาทองพันธุ์ออรันดา (Caraassius auratus) กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
PAG0166 นางสาวณัฐฌา เหล่ากุลดิลก การศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ำพริกน้ำผัก และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
PAG0258 ดร.พรดรัล จุลกัลป์ ผลิตภัณฑ์ซอสมะขามชนิดปรุงสำเร็จที่ลดปริมาณโซเดียมและน้ำตาลจากมะขามหวานตกเกรด กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
PED0063 นางสาวดวงพร อุ่นจิตต์ กลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษา กลุ่มการศึกษา
PED0072 นายวิทวัส เณรหลำ การศึกษาและจัดลำดับวิธีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 กลุ่มการศึกษา
PED0081 ผศ.ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 กลุ่มการศึกษา
PED0085 ดร.มานพ เกตุเมฆ แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มการศึกษา
PED0094 ดร.ขวัญหทัย ยิ้มละมัย แนวทางการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย กลุ่มการศึกษา
PED0095 ผศ.ดร.สีหเดช เกตุทอง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มการศึกษา
PED0100 นางสาวเกศกนก ตรีอินทอง ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร กลุ่มการศึกษา
PED0102 ผศ.ดร.สมศักดิ์ คำศรี ภาวะผู้นำทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 กลุ่มการศึกษา
PED0114 นางสาวณิชกมล โกลาวัลย์ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเทอดไทย กลุ่มการศึกษา
PED0141 นางน้ำทิพย์ มั่นปาน แนวทางพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กลุ่มการศึกษา
PED0150 นางอัจฉราภรณ์ ปรางโท้ แนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท กลุ่มการศึกษา
PED0151 นางสาวเจษฎาพร มีเทียม การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มโรงเรียนในเมืองกับกลุ่มโรงเรียนนอกเมือง ของเขตภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มการศึกษา
PED0153 นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ แนวทางการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กลุ่มการศึกษา
PED0156 นางสาวลัดดาวัลย์ เทียบแสน แนวทางการพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 กลุ่มการศึกษา
PED0158 นางสาวดาราวรรณ กลั่นเขตร์การณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 กลุ่มการศึกษา