รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 11/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท กลุ่มการศึกษา
OSC0282 นายจุฑาสินธุ์ จูจันทร์ การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0284 นางสาวศีตลา บัวขาว ความถูกต้องของการจำแนกพื้นที่ปลูกอ้อยระหว่างเทคนิคการจำแนกแบบละเอียดจุดภาพและการจำแนกแบบกำกับดูแล กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0286 นางสาวจุฑามาศ โลราช การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน เพื่อการเรียนรู้ประวัติคอมพิวเตอร์ เรื่อง กำเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0294 นางสาวอุทุมพร ศรีโยม แอนิเมชันเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0299 นายวินัย แขวนโพธิ์ ผลแบ่งกั้นของกึ่งกรุป Zn โดยสมาชิกนิจพลเป็นฐาน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0311 ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานเซรามิคด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0318 นางสาวผการัตน์ ปานช่วย การเสริมดักแด้ไหมในอาหารต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารของกุ้งขาว กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0329 นายนันทวัฒน์ กิฬานันท์ เครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือน ผ่าน Line Application กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0338 นายอโณทัย นกเผือก ระบบการแจ้งเตือนระดับน้ำในแท็งก์ผ่านไลน์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0348 ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา Δ-กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0357 ดร.ณมนรัก คำฉัตร การงอกของเมล็ดกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากเป็ดแบบพึ่งพาอาศัยในหลอดทดลอง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0380 นายพัฒนพงษ์ โพธิปัสสา การระบุชนิดของวัตถุบนท้องถนนบนพื้นฐานความเหมือนทางโครงสร้างของเกรเดียนต์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0384 ผศ.อินทิรา เนขุนทด ตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาของอัตราผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในจังหวัดลำปาง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0388 นางสาวสุธามาศ สอนศรี การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายสำหรับร้านดอกไม้ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0389 นางสาวกฤตติยาภรณ์ สุขเทศ การพัฒนาระบบคลังข้อสอบสําหรับการสอบออนไลน์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0392 นายโชคทวี จิตรพินิจ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บสำหรับการจัดการคลังวัสดุของร้านขายดอกไม้ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0401 นางสาวอัจฉราวรรณ สละภัย ปัจจัยที่มีส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิด ไม่ทราบสาเหตุที่ควบคุมโรคไม่ได้ใน ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0418 ผศ. ดร.ศุภวรรณ พรหมเพรา พื้นที่เสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก ในตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0424 นางสาวพรศิลป์ บัวงาม การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจำหน่ายสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0452 นายทศวรรต อะโนราช การเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของมันสำปะหลังด้วยการหมักแบบ solid state fermentation ร่วมกับเชื้อรา Rhizopus spp. UP04 ที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลส กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี