รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ทั้งหมด 393 รายการ หน้าที่ 10/20

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท กลุ่มการศึกษา
OMO0199 นางเพชรรัตน์ เลอวงษา การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกสำหรับพืชส่งออกสหภาพยุโรปเพื่อผลตอบแทนสูงสุดโดยวิธีโปรแกรมเชิงเส้น: กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรนาหมอน อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี กลุ่มอื่นๆ เช่น วิจัยสถาบัน ฯลฯ
OMO0237 นางสาววัลลภา พูลสวัสดิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการถือหุ้นของกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนสถาบันต่างชาติต่อสภาพคล่องของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอื่นๆ เช่น วิจัยสถาบัน ฯลฯ
OMO0251 นางสาวปัญชลิกา อะกะปัน แนวทางการพัฒนาที่พักในพื้นที่โดยรอบโครงการหลวง : กรณีศึกษา โครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ กลุ่มอื่นๆ เช่น วิจัยสถาบัน ฯลฯ
OMO0292 นางสาวอภิชญา รุจิชัยกุล ปัญหาการจัดการก่อสร้างที่มีผลต่อระยะเวลาการก่อสร้างบ้านเดี่ยว กรณีศึกษาโครงการเดอะซิตี้ บรมราชชนนี 60 และโครงการเดอะซิตี้ สาธร-สุขสวัสดิ์ ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กลุ่มอื่นๆ เช่น วิจัยสถาบัน ฯลฯ
OMO0377 นางสาวณิชกานต์ สำราญวานิช ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ชุมชน ตะเคียนเตี้ย ในเขตเมืองพัทยา กลุ่มอื่นๆ เช่น วิจัยสถาบัน ฯลฯ
OMO0512 นางสาวศิริมาดาเฉลิมบุญ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้โครงงานเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ กลุ่มอื่นๆ เช่น วิจัยสถาบัน ฯลฯ
OSC0064 นางสาวสุชาดา พวงจำปา ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง ต่อความรู้เรื่องโรคเบาหวาน พฤติกรรม การออกกำลังกาย และระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0083 นางสาวสุปราณี เกณฑ์เมือง การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้นในอุทยานสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0084 นางสาวสมฤดี นิ่มพญา การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้น ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0106 นางสาวพลอยพรรณ สอนสุวิทย์ การตรวจจับการบุกรุกโดยใช้เอดาบูทเอ็มวันและคัดเลือกคุณลักษณะบนพื้นฐานความสัมพันธ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0119 ผศ.ดร.สังคม ศุภรัตนกุล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บป่วยในครัวเรือน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0181 ผศ.วิไรวรรณ แสนชะนะ การพัฒนาระบบจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารเทศบาลตำบลวังทอง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0182 นางสาวคัชรินทร์ ทองฟัก การพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0193 นายศุภชัย ทองสุข การเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลซอฟต์แวร์ด้วยราสเบอร์รี่พายคลัสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0196 นายภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล การจำแนกความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักพหุปัญญาโดยใช้อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0230 ผศ.ดร.วาสนา สิงห์ดวง เครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยระบบอัตโนมัติ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0242 นางมธุรา อุณหศิริกุล ผลของการปรับสภาพต่อน้ำตาลที่ได้จากการย่อยเปลือกทุเรียนด้วยกรดซัลฟิวริกเพื่อการผลิตเอทานอล กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0273 นางสาวธัญวรัตน์ มีสัตย์ การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย เรื่อง กล่องความทรงจำ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0274 นางสาวกมลรัตน์ พึ่งไชย การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์แผนการเลือกกองทุนที่เหมาะสม กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0276 นางสาววิราวรรณ โคยามา รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ด้านการมีวินัยจราจรบนท้องถนน สำหรับเด็ก เรื่อง ปลอดภัยนะหนู รู้วินัยจราจร กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี