รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ทั้งหมด 85 คน หน้าที่ 9/17
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 นายพัชรพงษ์ เพชรโก โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ สพป.พล.เขต 2
2 นางสาวพัชรียา จันทร์ดา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 นายพัทธกานต์ สุขประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4 นางสาวพิลาสินี วงษ์นุช มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 นายพิสิษฐิกุล แก้วงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์