รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ทั้งหมด 85 คน หน้าที่ 8/17
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 นางสาวบุรัสกร ธรรมขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 นายปริพัช เงินงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 นายปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 นางสาวปุณยนุช ธรรมอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
5 นายพรนธีร์ สุขิตกุลสิรธีร์ โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง