รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ทั้งหมด 85 คน หน้าที่ 7/17
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 ผศ.ดร.นิคม นาคอ้าย คณะครุศาสตร์
2 นางสาวนิศารัตน์ ชมเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 นางสาวเนตรศจี ปรีชา โรงเรียนบ้านโคกมะขาม
4 นางสาวบัณฐิตา ศาลา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
5 นายบุญชนะ บุญโตนด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม