รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ทั้งหมด 85 คน หน้าที่ 6/17
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 นางสาวธัญญาศิริ ช่วงโชติ มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์
2 นายนพพร กลิ่นเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
3 นางนภาภรณ์ สมอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 นายนเรศ ใหญ่วงศ์ โปรแกรมวิชาวิศวกรรมพลังงานและเทคโนโลยีไฟฟ้า
5 นางสาวนลินี วรวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม