รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ทั้งหมด 85 คน หน้าที่ 5/17
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 ผศ.ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ คณะครุศาสตร์
2 นายตุลา รุจีนิมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
3 นางตุลา สุขสัมพันธ์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
4 นางสาวทิพสุดา นุ้ยแม้น โรงพยาบาลปัตตานี
5 นางสาวธนบัตร อ่อนกล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์