รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ทั้งหมด 85 คน หน้าที่ 4/17
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 นางสาวชุดาพร ศรีวิรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
2 นางสาวชุลีกานต์ สายเนตร สาขาวิชาเคมี
3 นางสาวชูเมือง โรงพยาบาลปัตตานี
4 นายฐาปกรณ์ เรือนใจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 นางณัฐกานต์ เฟื่องมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์