รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ทั้งหมด 85 คน หน้าที่ 3/17
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 นางสาวฉัตรระวี สุขประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 นางสาวชฎาธาร จันทร์ดี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
3 นางสาวชนิกานต์ โนหลักหมื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 นายชลิต เทียมกล่อม มาหวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 นายชิโนรส จันทร์บุญนาค โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ สพป.พิษณุโลกเขต 2