รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ทั้งหมด 85 คน หน้าที่ 2/17
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 นางสาวเกวลี ผดุงสันต์ มหาวิททยาลัยรามคำแหง
2 นางสาวเขตสิริ คำขอด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 นายจักรี จันทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 นางสาวจิราภรณ์ มีบุญ พิษณุโลก
5 นางสาวจุรีพร สุวรรณบุญโณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์