รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ทั้งหมด 85 คน หน้าที่ 17/17
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 นายอรรถกร คำฉัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3 นายอาคม สระบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4 นางสาวอารยา ดาเกลี้ยง มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 นายอิทธิพล ภู่สุนทร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์