รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ทั้งหมด 85 คน หน้าที่ 16/17
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 นางสาวอธิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 นายอนุ เจริญวงศ์ระยับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 นางสาวอภิชญา รุจิชัยกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 นางสาวอภิญญา ศรีรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 นายอมรชัย อินสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์