รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ทั้งหมด 85 คน หน้าที่ 15/17
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 นางสาวสุชาดา กล่ำใย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 นางสาวโสรดา จันทร์บุญนาค สพป พล 2 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
3 นางสาวหิรัณยา พาใจธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 นายอดิศักดิ์ แก้วหายเคราะห์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
5 ดร. อดุลย์ วังศรีคูณ คณะครุศาสตร์