รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ทั้งหมด 85 คน หน้าที่ 14/17
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 นายสนามชัย ม่วงมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 ดร.สมหมาย อ่ำดอนกลอย คณะครุศาสตร์
3 นายสามารถ สีทอง บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 นางสาวสิริดา โอวาสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 นางสาวสิริวรรณ. ชัยชนะพีระกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์