รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ทั้งหมด 85 คน หน้าที่ 13/17
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 นายศรายุทธ เดชประทุม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
2 นางสาวศศิธร พงษ์เพ็ง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
3 นายศิวัช มาเนียม มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 ดร.ศุภนิช เจริญสุข หลักสูตรสถิติประยุกต์
5 นายสกลกริต วรรณสวาท มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม