รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ทั้งหมด 85 คน หน้าที่ 12/17
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 นางสาววรรษิษฐา อัครธนยวมนต์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2 นางสาววรัญญา พลหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอตรดิตถ์
3 นางสาววรางคณา น้อยจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 นางสาววิไล อ่อนตานา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 นางสาวศรัญยาพร แกล้วกล้า มหาวิราชภัฏอุตรดิตถ์