รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ทั้งหมด 85 คน หน้าที่ 11/17
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 นายมานิตย์ ลังก้า มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 นางสาวเยาวรัตน์ ชื่นพุก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 นางรุ่งนภา พฤกษาศิลป์ สช.
4 ดรวชิร ใจภักดี ม.บูรพา สระแก้ว
5 นางสาววนิดา คุณสิน ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม