รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ทั้งหมด 85 คน หน้าที่ 10/17
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 นางสาวเพ็ญพิชชา ระวันสุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 นางสาวภัทราภรณ์ ดีธรรมมา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
3 นายภาณุวัฒน์ พันธโคตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
4 นายภานุพงศ์ ยิ้มณรงค์ นักศึกษาปริญญาโท
5 นางสาวมรุณี ดาโอะ โรงพยาบาลปัตตานี